Cosmetische en chirurgische behandelingen voor iedereen!

Gratis intake
  • Ooglidcorrectie € 650,-
  • Kwaliteit en expertise
  • Gratis intakegesprek
  • Natuurlijk resultaat
  • Gespreid betalen mogelijkheden

Algemene voorwaarden

1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Behandelingsovereenkomst: alle door HomeClinics met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
Cliënt: de wederpartij van HomeClinics bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door HomeClinics worden uitgeoefend.
Verzuim: niet verschijnen of verzuim van afspraken.

2. Uitzonderingen op de Algemene Voorwaarden
Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien HomeClinics daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

3. Resultaten medische behandelingen
Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

4. Resultaten cosmetische behandeling
De arts heeft een inspanningsverplichting om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft geen resultaatverplichting. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven: Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen. Deze zullen besproken worden tijdens de controle en per offerte opgestuurd worden.

5. Uitvoering behandelovereenkomst
HomeClinics zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. HomeClinics heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. HomeClinics hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6. Geheimhouding
HomeClinics is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan HomeClinics door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. HomeClinics is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. HomeClinics zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

7. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen
HomeClinics is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van van zijn eigendommen te voorkomen.

8. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim van afspraken
Bij verzuim op alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Bij verzuim van een PlexR, laser of huidverbetering wordt een bedrag van 80% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht met een minimum van € 50,-. Consultafspraken (intakes, voorbereidende gesprekken en/of controles) dienen minimaal 48 uur van te voren afgezegd te worden, anders worden er consultkosten van € 50,- in rekening gebracht. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van HomeClinics tot het volledig bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
Operatieve ingrepen kunnen maximaal 7 werkdagen van tevoren worden afgezegd/geannuleerd (zonder financiële consequenties). Bij het afzeggen/annuleren van operatieve ingrepen binnen 7 werkdagen (waarbij de dag van annulering en de dag van de ingreep niet worden meegeteld) wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij het afzeggen/annuleren van operatieve ingrepen binnen 48 uur (waarbij de dag van de ingreep niet wordt meegeteld), wordt 100% in rekening gebracht. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van HomeClinics tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

9. Identiteit en verstrekken van informatie
De cliënt geeft de arts / therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste wetende inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van HomeClinics te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is HomeClinics gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

10. Opzegging of opschorting van behandelingsovereenkomst
Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens HomeClinics of haar medewerkers of jegens medecliënten.

11. Betalingsvoorwaarden
Elke arts verbonden aan HomeClinics hanteert eigen betalingsvoorwaarden. Deze kunnen bij de behandeld arts opgevraagd worden.

12. Prijswijzigingen
HomeClinics behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden.

Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

13. Kortingskaarten
Kortingskaarten die door HomeClinics zijn verstrekt aan een cliënt zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander persoon.

14. Aansprakelijkheid van HomeClinics

De aansprakelijkheid van HomeClinics, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van HomeClinics beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts / therapeut heeft plaatsgevonden.

15. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroeps uitoefening
HomeClinics aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

16. Afhandeling klachten
Voor ons klachten regelement verwijzen wij u door naar onze website.
http://www.homeclinics.nl/contact/klachten

17. Communicatieve uitingen
Het is verboden om uitingen van HomeClinics ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge communicatie, facebookmeldingen, foto’s en drukwerk voor eigen doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van HomeClinics.

18. Correctheid van informatie
HomeClinics streeft naar correcte informatieverstrekking op de website. Ondanks dat is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval dat u dit waarneemt vragen wij u HomeClinics hiervan op de hoogte te stellen via info@homeclinics.nl. Aan het abusievelijk plaatsen van onjuiste informatie door HomeClinics kunnen geen rechten worden ontleend.

19. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door HomeClinics te allen tijde gewijzigd worden.
 

Gratis intake Bekijk onze behandelingen

Uitgelicht

Profhilo 

Met deze anti-aging behandeling kunnen we de huid zichtbaar verjongen en verbeteren, zonder direct volume toe te voegen aan het gezicht. We herstellen en verstevigen de huid door middel van een natuurlijke bewerking van hyaluronzuur. Dit is al mogelijk vanaf €295,- per zone. Wenst u twee behandelingen voor een optimaal resultaat? Dan betaalt u tot 1 december voor deze twee behandelingen samen de actieprijs van €515,-!

Meer informatie

Nieuw: SkinTech crèmes

Vanaf nu kunt u bij ons ook terecht voor de behandelcrèmes van SkinTech. Om dit te vieren bieden we nu een speciale welkomstaanbieding aan voor €149,95 i.p.v. 170,-. Deze aanbieding bestaat uit dagverzorging, zonbescherming en een reiniger.

Meer informatie

Ooglidcorrectie: tijdelijk €575,-

Wanneer u last heeft van hangende bovenoogleden is het zinvol om hier iets aan te doen. Een ooglidcorrectie kan voor u uitkomst bieden. De ooglidcorrectie is niet voor niets een van de meest geboekte behandelingen bij ons. Deze maand voor slechts € 575,- i.p.v. € 650,-

Meer informatie

Home Clinics maakt gebruik van Cookies

Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK